Samen kunnen we meer. Als gemeente creëren wij de optimale omstandigheden voor mensen om elkaar te ontmoeten. Hoe doen we dat?

Verenigingsleven

Het verenigingsleven is een uitstekende manier om elkaar te ontmoeten. Wij willen dit stimuleren door de verenigingsgids actueel te houden, lokalen beschikbaar te stellen en werkingen zoals de Minder Mobiele Centrale te bestendigen zodat mensen die slecht ter been zijn ook van de partij kunnen zijn. Bovendien zorgen we voor een aanspreekpunt  voor eenieder die daar behoefte aan heeft, zoals momenteel de seniorenraad de senioren bedient.       

Sportpark Het Sneppenbos is een succes! Wij blijven het sportpark maximaal ondersteunen. Aangezien we merken dat de faciliteit tegen de grenzen van zijn capaciteit botst, denk aan de parkeerdrukte in het weekend, onderzoeken we hoe we de huidige capaciteit kunnen optimaliseren. Daarnaast zouden we de uitbreidingsmogelijkheden op de site willen bekijken zonder dat het containerpark verdwijnt, we kijken naar alternatieve locaties.

Het gaat goed met het cultuuraanbod. Momenteel wordt het muziek- en tekenprogramma verder uitgebouwd. Er moet gekeken worden naar een goede spreiding van het aanbod tussen Boechout en Vremde omdat we weten dat niet iedereen even vlot in de Vooruit geraakt.

Eenzaamheid doorbreken 

‘Liever een goede buur dan een verre vriend’ is het spreekwoord niet voor niets. Wie weet wat er nog voor contact of idee ontstaat uit een babbel met de buurvrouw. Wij faciliteren ontmoetingskansen door initiatieven te organiseren zoals samen de straat schoon en onkruidvrij houden, boodschappen doen voor ouderen of kinderen met huiswerk helpen.

Soms is er meer dan een simpel steuntje in de rug nodig om mensen uit hun isolement te halen. Wij streven naar een menswaardig bestaan voor iedereen. Dit is het eerste artikel in de OCMW-wet. We blijven dan ook met sociaal beleid strijden voor de waardigheid van de verdrukten, eenzamen en hulpbehoevenden. We pleiten voor het behoud van middelen voor het OCMW met een exclusief sociaal karakter. We stimuleren samenwerking tussen het OCMW, zorgaanbieders en de wijkagent.

Op De Bunderkens komt een sociaal restaurant waar eenieder welkom is.        

Bruggen bouwen

Soms vormt het samenleven een uitdaging omwille van uiteenlopende belangen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die een nachtje door willen feesten met de nodige geluidshinder. Door met elkaar in gesprek te blijven kunnen er soepeler oplossingen gevonden worden. Soms gaat dat vanzelf: grootouders passen op de kleinkinderen en jongeren helpen op hun beurt ouderen werken met smartphones en tablets.

Wij zetten de mensen graag in gang door bijvoorbeeld jeugdverenigingen te laten helpen op een seniorenfeest. Dag van het park is een goed voorbeeld waar generaties op organische wijze samen komen om te ontspannen. 

Vergrijzing

De vergrijzing komt eraan als die niet al hier is. Wij vinden het belangrijk dat er echt wordt samengewoond in een wijk, dat buren elkaar bezoeken en elkaar helpen waar mogelijk door elkaar bijvoorbeeld bij te staan met boodschappen, vervoer en tuinieren. We kunnen ouderen helpen nuttig, aangepast werk te doen in de omgeving. Zo’n wijk waar extra aandacht is voor ouderen kunnen we een zorgwijk noemen

Op dit moment zijn er geen seniorenwoningen in Vremde. Daar brengen wij verandering in. Ons streven is zelfstandige senioren zo lang mogelijk in de gekende omgeving te laten wonen, we spreken van zorgwonen. Hiervoor zijn creatieve oplossingen nodig in samenspraak met het vangnet van de senioren, een volledig geëquipeerde container in de tuin van familie in combinatie met thuis- en mantelzorg kan een tijdelijke oplossing zijn. Hieromtrent is in Brasschaat al veel werk gedaan dat als voorbeeld kan dienen. 

Kerkhoven  

Een kerkhof vervult een belangrijke functie in een gemeenschap. Om dit te benadrukken willen we de kerkhoven beter vormgeven en verzorgen en er een specifieke plek inrichten waar waardig afscheid kan worden genomen.

Openbare toiletten

Om mensen vrijer te kunnen laten bewegen in de gemeente plaatsen we meer openbare toiletten. Er komen er in het George van Raemdonck Park, aan het oude gemeentehuis van Vremde, aan de Bunderkens, in Midden, bij de tramhalte en de parking aan het station. We stellen voor om op deze locaties tijdelijke toiletten te plaatsen en vervolgens te meten dewelke het meeste succes hebben.